Klachten regeling

Ondanks goede informatie vooraf en afspraken over wensen, behoeften en regels kunnen zaken anders gaan dan ouder(s) verwachten of willen. De Speelboom wil deze situaties in onderling overleg met ouder(s) zo optimaal mogelijk oplossen. De mening van ouder(s) over de dienstverlening staat hierin centraal. Wij beschouwen iedere klacht als een behoefte aan betere afstemming 

Wanneer u als ouder ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop het pedagogisch beleid wordt uitgevoerd op de locatie of wanneer u ontevreden bent over zaken met betrekking tot kwaliteit, voeding of communicatie dan kunt u dit het beste als eerste bespreken met de direct betrokkene. Komt  u er niet uit met degene dan kunt u de klacht mailen naar info@kinderspeelboom.nl of direct een afspraak maken met de vestigingsmanager. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en gaat samen met u kijken naar de gewenste oplossing. Ook wanneer u als ouder feedback of andere suggesties heeft die bij kunnen dragen aan een betere kwaliteit van de opvang, kan dit met de pedagogisch medewerker of de vestigingsmanager besproken worden.  Het streven is dat een klacht zoveel mogelijk in direct contact tussen de ouder en de pedagogisch medewerker, snel en correct tot beide tevredenheid wordt afgehandeld. 

    Interne klachtenregeling

    De interne klachtenregeling die opgesteld is in het kader van de Wet kinderopvang kunt u terugvinden in de vestigingsinformatie. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.  Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een oplossing naar tevredenheid, dan kunnen ouders terecht bij informatie en advies bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.

    Voor meer informatie zie www.klachtenloket-kinderopvang.nl/

    In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Meer informatie van de Geschillencommissie vindt u op www.degeschillencommissie.nl