Algemene Voorwaarden Kinderdagopvang de Speelboom

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van de ondernemer komen te vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door de ondernemer schriftelijk is bevestigd.

1.3 Afspraken met personeel binden de ondernemer niet, tenzij schriftelijk door hem bevestigd.

1.4 De consument erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan de ondernemer van welke aard dan ook.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één plaatsingsovereenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd

  Artikel 2 – Definities

  2.1 Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de 1e of de 16e dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint; Tot de kinderopvang worden niet gerekend: het toezicht houden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze op school; verzorging en opvoeding hetzij in een peuterspeelzaal, hetzij in het kader van de wet op de Jeugdzorg, hetzij op een plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft anders dan gastouderopvang en professionele opvang aan huis.

  2.2 De consument: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een plaatsingsovereenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden dan wel waarvoor hij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg of vervangende vergelijkbare wetgeving.

  2.3 De ondernemer/ de onderneming: de rechtspersoon, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kinderopvang de Speelboom B.V., gevestigd te Rotterdam, aan de Schinkelstraat 158, 3061 MN, verder te noemen: de “Kinderopvang de Speelboom”, die een plaatsingsovereenkomst sluit met de consument betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang in een kindercentrum van de ondernemer.

  2.4 Partijen: De ondernemer en de consument.

  2.5 Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouder/verzorger van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met beleid over de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten.

  2.6 Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.

  2.7 Plaatsingsovereenkomst: Een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument welke recht geeft op kinderopvang, die wordt uitgewerkt in een plaatsingsovereenkomst-ouder en een plaatsingsovereenkomst-kind (kind specifieke overeenkomst).

   Artikel 3 – Toepasselijkheid

   3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een plaatsingsovereenkomst.

   3.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

   3.3 De plaatsingsovereenkomst wordt gesloten tussen de ondernemer en de consument.

   3.4 Met uitzondering van het sluiten van de plaatsingsovereenkomst bedoeld in artikel

   3.3 kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze
   plaatsingsovereenkomst aan derden overdragen. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.

   3.5 In afwijking van artikel 3.4 behoeft de ondernemer geen toestemming van de consument voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de consument voor het inschakelen van derden voor het doen van betalingen.

   3.6 De consument is verantwoordelijk voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

   3.7 De ondernemer dient de inrichting voor kinderopvang in overeenstemming te hebben en te houden volgens de Wet kinderopvang.

    Artikel 4 – De aanmelding

    4.1 De consument meldt zich via een inschrijfformulier schriftelijk of digitaal aan bij de ondernemer voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde
    tijdsduur.

    4.2 De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanmelding aan de consument schriftelijk of digitaal.

    4.3 Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van toepassing, zoals verwoord in het plaatsingsbeleid en inschrijfvoorwaarden.

    5.4 Na aanmelding doet de ondernemer de consument of een persoonlijk aanbod of hij registreert de aanvraag van de consument op een wachtlijst.

    4.5 De aanmelding brengt noch voor de consument noch voor de ondernemer de verplichting mee tot het aangaan van een plaatsingsovereenkomst.

     Artikel 5 – Kennismaking

     5.1 Kinderopvang de Speelboom biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de consument bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen c.q. aanbieders in kinderopvang te
     kunnen laten maken.

     5.2 De informatie bevat onder meer de volgende elementen:

     • De aard en omvang van de in de vestiging van Kinderopvang de Speelboom, te verlenen opvang en eventuele extra diensten die door Kinderopvang de Speelboom worden aangeboden, de soort opvang, aanbod voor welke dagdelen en de aard en omvang van wenperiode;
     • De prijs die Kinderopvang de Speelboom hanteert gebaseerd op het aantal weken dat opvang wordt geboden;
     • Het aantal uren opvang per dag en de indeling van de dagdelen;
     • De openingstijden en dagen alsmede de haal -en breng tijden van Kinderopvang de Speelboom;
     • Het door Kinderopvang de Speelboom ontwikkelde pedagogisch beleidsplan, waarin de voor deze onderneming kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven;
     • De wijze waarop Kinderopvang de Speelboom aan de oudercommissie, dan wel aan
      andere vormen van ouderbetrokkenheid, heeft vorm gegeven;
     • De door Kinderopvang de Speelboom in kinderopvang gevolgde plaatsingsprocedure;
     • Informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte;
     • De beroepskracht-kind ratio per leeftijdscategorie;
     • Het voedingsbeleid en aan te bieden verzorgingsmiddelen;
     • Het beleid m.b.t. hygiëne ,veiligheid en gezondheid;
     • Privacy regelement;
     • Klachtenprocedure;
     • De opzegtermijn van de plaatsingsovereenkomst en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd.

     Artikel 6 – Persoonlijk aanbod

     6.1 Het persoonlijk aanbod bevat een omschrijving van de te leveren diensten om een keuze door de consument mogelijk te maken.

     6.2 Het persoonlijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de
     reactietermijn onherroepelijk. Na het verstrijken van de reactietermijn vervalt het persoonlijk aanbod.
     6.3 Het persoonlijk aanbod bevat alle elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden of een verwijzing daarnaar, alsmede:

       • De naam en de (verwachte) geboortedatum van het kind.
       • De opvangsoort en de naam van het kindercentrum waar de opvang plaatsvindt.
       • De dagen waarop de opvang plaats vindt.
       • De ingangs- en verwachte einddatum van de opvang;
       • De opzegtermijn en de dag waartegen kan worden opgezegd.
       • De aangeboden medische handelingen (zie artikel 13.6), zulks indien de consument daarom heeft verzocht en de ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe.

     6.4 Het persoonlijk aanbod vindt schriftelijk of digitaal plaats en is vergezeld van deze algemene voorwaarden.

     6.5 De consument moet binnen de door de ondernemer gestelde termijn van 7 dagen laten weten of hij het persoonlijk aanbod al dan niet aanvaart.

     6.6 De ondernemer kan op basis van redelijke gronden van het persoonlijk aanbod afwijken; de ondernemer kan ondermeer groepen samenvoegen.